Ajankohtaista

 

14.06.2022

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokoustiedote 13.6.2022

 

Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus kokoontui 13.6.2022. Asialistalla oli mm. maakuntajohtajan ajankohtaisia asioita käsittelevän katsauksen lisäksi Keski-Pohjanmaan kaivannaisalan teemaohjelman (luonnos) käsittely, 6. vaihemaakuntavalmisteluun liittyvien selvitysten hankinta, Keski-Pohjanmaan osallistuminen eurooppalaiseen matkailun kehittämishankkeeseen sekä johtamis- ja hallintojärjestelmän muutos 2023 alkaen.

Keski-Pohjanmaan kaivannaisalan teemaohjelmalla 2022–2025

Keski-Pohjanmaan kaivannaisalan teemaohjelmalla ohjataan maakunnallisen kaivannaisalan kehittämistä osana maankäyttöä, asumista, liikennejärjestelmää, palveluja ja elinkeinoja. Teemaohjelma asettaa kehittämisen tavoitteet ja painopisteet sekä esittää kehittämistoimet.

Teemaohjelmaa on laadittu Keski-Pohjanmaan liiton nimeämässä asiantuntijaryhmässä.

Keski-Pohjanmaan 6. vaihemaakuntakaavaa koskevat selvitystyöt

Maakäyttö- ja rakennuslain 9 §:n 1 momentti velvoittaa kaavaa valmistelun tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Maakuntakaavan valmisteluun sisältyy runsaasti tiedonkeruuta ja selvityksiä, joiden avulla varmistetaan, että maakuntakaava vastaa niin nykyhetken kuin tulevaisuudenkin tarpeisiin ja on vaikutuksiltaan tasapainossa.

Keski-Pohjanmaan 6. vaihemaakuntakaavan pääteemoina ovat kaivannaiset (kaivosalueet ja mineraalivaranto), matkailu ja virkistys, tuulivoima ja viheraluerakenne. Esitettyjen teemojen osalta on laadittu kaivannais- ja tuulivoimateemaan liittyvät selvitystyöt lukuun ottamatta yhtä, joka valmistuu elokuun loppuun mennessä. Matkailun ja virkistyksen sekä viheraluerakenteen osalta on tarpeen tuottaa selvitystä kaavoitussuunnittelun perusteeksi.

Maakuntahallitus merkitsi selvitystöiden tekemisen tiedoksi.

Keski-Pohjanmaan kasvuohjelma 2022–2023

Keski-Pohjanmaan kasvuohjelmaa on koottu, suunniteltu ja valmisteltu yhteistyössä alueen eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa maalis- ja huhtikuun 2022 aikana. Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 kehittämisteemojen ja niitä läpileikkaavien näkökulmien mukaiset teematyöryhmät kokoontuivat pohtimaan seuraavalle kahden vuoden aikajaksolle, keskeisiä aluekehittämisen tärkeitä painotuksia ja kehittämisen toimenpiteitä, jotka on nyt koottu uudeksi Keski-Pohjanmaan kasvuohjelmaksi vuosille 2022–2023. Keski-Pohjanmaan kasvuohjelma vuosille 2022–2023 luo perusteet myös Uudistuva ja osaava Suomi 2022–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden rahoituksen toimeenpanolle ja muille kansainvälisten, kansallisten ja alueellisten rahoitusohjelmien kohdentamiselle kasvuohjelmassa tunnistettuihin kehittämisen kohteisiin.

Keski-Pohjanmaan kasvuohjelma on konkreettinen suunnitelma, jolla alueen kehittämistoimijoiden on mahdollista, toimeenpannaan maakuntaohjelman 2022–2025 sekä maakuntastrategian 2040 Hyvinvoiva kasvun maakunta ensimmäinen jakso ajalle 2022–2023 tehokkaasti ja kestävästi. Uusi kasvuohjelma on luotu keskipohjalaisten yhteiseksi näkemykseksi siitä, millä konkreettisilla kestävään kasvuun tähtäävillä kehittämisen keinoilla ja toimilla yhteiset tulevaisuuden maakunnalliset strategiset tavoitteet sekä linjaukset saavutetaan. Kehittämistyö perustuu vahvasti aluekehittämislainsäädännön mukaisesti maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja erityispiirteisiin.

Maakuntahallitus hyväksyi Keski-Pohjanmaan kasvuohjelman 2022–2023.

Keski-Pohjanmaan johtamis- ja hallintojärjestelmä 2023 lukien

Keski-Pohjanmaan liitto uudistaa johtamis- ja hallintojärjestelmäänsä. Kehittämistarve perustuu alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin rakenne- ja aluepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) velvoitteisiin. Uusiutunut lainsäädäntö ja uudet tehtävät asettavat liiton henkilöstökokoonpanolle ja osaamiselle uusia vaatimuksia, joihin on kyettävä vastaamaan nykyistä paremmin. Oman toiminnan kehittämisen painopiste on uusien ja tehokkaampien toimintamallien luomisessa, liiton hallinnon ohjeistuksen päivittämisessä sekä henkilöstökokoonpanon ja tehtävien vastuiden uudistamisessa. Nykyistä henkilöstökokoonpanoa (16) suunnitellaan vahvistettavan enintään neljällä (4) viralla tai tehtävällä.

Uudistettavan johtamis- ja hallintorakenteen perusteella ja toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuen on perusteltua lakkauttaa 30.9.2022 lukien seuraavat tehtävät/virat:

 • strategiapäällikön tehtävä
 • yhteyspäällikön virka
 • hallintopäällikön virka.

Uudistettavaan johtamis- ja hallintojärjestelmään on tarpeen perustaa seuraavat virat 1.10.2022 lukien:

 • suunnittelujohtajan (ALKE suunnittelu) virka
 • elinvoimajohtajan (ALKE toimeenpano) virka
 • hallintojohtajan virka.

Uudistettavaan johtamis- ja hallintojärjestelmään on tarpeen perustaa seuraavat uudet tehtävät 1.1.2023 lukien edellyttäen, että maakuntavaltuusto hyväksyy tehtävien edellyttämän rahoituksen:

 • ennakointiasiantuntijan tehtävä
 • suunnittelija / digitalisaatio tehtävä
 • suunnittelija / liikennejärjestelmä tehtävä
 • suunnittelija / ympäristö tehtävä.

Maakuntahallitus päätti, että strategiapäällikön tehtävä sekä yhteyspäällikön ja hallintopäällikön virat lakkautetaan 30.9.2022 ja päätti perustaa suunnittelujohtajan, elinvoimajohtajan ja hallintojohtajan virat 1.10.2022 lukien. Lisäksi päätettiin, että suunnittelujohtajan, elinvoimajohtajan ja hallintojohtajan virat avataan julkisesti haettaviksi ajalle 1.7.-15.8.2022

Lisätietoja

 • maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä +358 40 001 2266
 • maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen +358 40 140 8995
 
 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje